Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Διευθυντής: Ρηγόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής

Υπεύθυνος: Στρατηγός Αλέξανδρος, Αν. Καθηγητής

 

Το Εργαστήριο λειτουργεί στα πλαίσια του Φωτοβιολογικού Τμήματος και είναι εξοπλισμένο κατάλληλα για την εκτέλεση σύγχρονων τεχνικών μοριακής βιολογίας (απομόνωση DNA, RNA από δείγματα αίματος και ιστών, PCR και PT-PCR, ανάλυση αλληλουχίας νουκλεοτιδίων).