Ινστιτούτο Ατοπικής Δερματίτιδας

Υπεύθυνη: Κατσαρού - Κάτσαρη Αλεξάνδρα, Αν. Καθηγήτρια

 

Το "Ινστιτούτο Ατοπίας" είναι μέλος και θα βρίσκεται σε συνεργασία με το "Fondation Europeen pour la Dermatite Atopique" που εδράζεται στην Γαλλία και έχει ενεργά μέλη σε άλλες 7 χώρες Ευρωπαικές.

 

Ο σκοπός του "Ινστιτούτου Ατοπίας" θα είναι η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ των ασθενών, δηλαδή η συχνή ενημέρωση των γονέων και των ασθενών, υπό μορφή σεμιναρίων, καθώς και κλινικά φροντιστήρια από εξειδικευμένο προσωπικό για την δερματοπάθεια αυτή και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίζουν.

 

Χορηγούνται ενημερωτικά βιβλία και φυλλάδια και γίνονται εκπαιδευτικά παιχνίδια.

 

Το συνοπτικό έργο του Ινστιτούτου είναι:

 

1. Εξέταση ασθενών (ηλεκτρονικό λεπτομερές ιστορικό, κλινική εξέταση, κατάταξη βάσει βαρύτητας νόσου)

2. Εργαστηριακή διερεύνηση ασθενών (αιματολογικός έλεγχος, αλλεργικές δοκιμασίες, εμβιομηχανική εκτίμηση)

3. Θεραπευτική αντιμετώπιση και τακτικός επανέλεγχος

4. Εξέταση και παρακολούθηση από παιδο-ψυχίατρο

5. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των γονέων και των ασθενών από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την περιποίηση του ατοπικού δέρματος.

6. Ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια γονέων και ασθενών κάθε μήνα, απογευματινές ώρες, από εξειδικευμένους ιατρούς.

7. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, βιβλίων, παιχνιδιών από το Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Ατοπικής Δερματίτιδας.

8. Επαγγελματικός προσανατολισμός των ατοπικών ασθενών

9. Δημιουργία συλλόγου ατοπικών ασθενών.