Ιστορική Αναδρομή

 

Το Νοσοκομείο “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” χτίστηκε το 1910 από την Ιφιγένεια Α. Συγγρού εις μνήμην του συζύγου της Ανδρέα και εδωρήθη εις το Ελληνικό Κράτος το 1921.

 

Το Νοσοκομείο ήταν πρωτοποριακό 'Ιδρυμα για την εποχή εκείνη. Σκοπός της ιδρύσεως του ήταν αφενός μεν η δωρεάν νοσηλεία ανδρών και γυναικών που έπασχαν από αφροδίσια νοσήματα, αφετέρου δε η εκπαίδευση των 5ετών φοιτητών της Ιατρικής, των φοιτητών της Οδοντιατρικής, των Μαιών κ.λπ. εις το γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

 

Το Νοσοκομείο έγινε “'Ιδρυμα” με βάση τη ΔΙΑΘΗΚΗ και τον Ιδρυτικό Νόμο: 3554/1909 και διοικείται από Συμβούλιο επονομαζόμενο “Εφορεία του Νοσοκομείου”, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής (ex officio-μέλη):

 

* Πρόεδρος: Ο εκάστοτε πρόεδρος του “Ιατροσυνεδρίου” (πρ. Ανωτ. Υγειονομικό Συμβούλιο, σήμερα του ΚΕΣΥ).    

* Αντιπρόεδρος: Ο εκάστοτε Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής (σήμερα ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος).    

* Μέλη: 'Ενας από τους καθηγητές της Παθολογίας (ορίζεται από την Ιατρική Σχολή).    

* Ο εκάστοτε Καθηγητής της 'Εδρας των Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εισηγητής Ημερησίας Διατάξεως και με δικαίωμα ψήφου (αυτό ισχύει μέχρι σήμερα).    

* Ο Τμηματάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών (μη υπάρχοντος τότε Υπουργείου Υγείας, σήμερα ο Διευθυντής Κοινωνικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας).

 

Σήμερα έχουν προστεΘεί στο Συμβούλιο δύο αιρετά Μέλη (Νόμος 1397/83 ΕΣΥ). Αυτά είναι:    

* Ο Εκπρόσωπος των ιατρών και    

* Ο Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού.

 

Ενα σημαντικό ποσό σε Μετοχές Εθνικής Τραπέζης κατατέθηκε τότε από την Ιφιγένεια Α. Συγγρού, το οποίο αποτέλεσε το “Κληροδότημα” για το Νοσοκομείο. Τα ετήσια εισοδήματα εκ του Κληροδοτήματος χρησιμοποιούνται έκτοτε για ορισμένους, σαφώς καθοριζόμενους από τη διαθήκη σκοπούς.

 

Το Νοσοκομείο έχει ενταχθεί στο ΕΣΥ. Σήμερα (1996) έχει έναν Προϋπολογισμό 2.760.746.000 δρχ. περίπου, ενώ ένα σημαντικό ποσό εισπράττει από τα νοσήλεια και τις Ειδικές Πράξεις διάγνωσης και Θεραπείας (π.χ. 545.414.000 δρχ. το 1995). 

 

Το Νοσοκομείο από πλευράς Λειτουργικής διαθέτει τρεις βασικές υπηρεσίες.

Αυτές είναι:    

* Ιατρική Υπηρεσία    

* Νοσηλευτική ΥπηρεπΙα    

* Διοικητική Υπηρεσία (Γραμματεία, Υπηρεσία Οικονομικού Τεχνικού κ.λπ.).

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

 

Υπάρχει ο θεσμός του “Καθηγητού-Διευθυντού" του Νοσοκομείου, o οποίος ισχύει από της ιδρύσεώς του. Ο θεσμός καταργήθηκε το 1983 εις εφαρμογή του Νόμου 1397/1483 (του ΕΣΥ), αλλά μετά από Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του Καθηγητού Ι.Δ. Στρατηγού και εν συνεχεία κοινή απόφαση Υπουργών αποκαταστάθηκε η λειτουργία του θεσμού αυτού.

 

Τα καθήκοντα ταυ Καθηγητού-Διευθυντού είναι καθήκοντα συντονιστή και επόπτη της συνολικής λειτουργίας του Νοσοκομείου, κάτι ανάλογο με τη θέση του συντονιστή όπως περιγράφεται στο νομικό πλαίσιο του ΕΣΥ.

 

Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα λειτουργίας καλά μελετημένο και δόκιμο από πλευράς αποδόσεως. Η τελική απόφαση που ισχύει έχει ως εξής:    

 

* Ο θεσμός της θέσεως και των κα0ηκόντων του “Καθηγητού-Διευθυντού” ορίζεται από τη Διαθήκη της Ιφιγένειας Α. Συγγρού και τον Ιδρυτικό Νόμο του 7910. Καταργήθηκε τη 1987 (Νόμος 1397/83 ΕΣΥ, Απόφαση: Α3F3/οικ. 3767/77.3.87. Αναπροσαρμογή Οργανισμού του Νοσοκομείου) και αποκαταστάθηκε το 1992 (Απόφαση Συμβουίου Επικρατείας: 188/92. Κοινή Απόφαση Υπουργών: Α 300/7398/10.6.92. ΦΕΚ: 417/β/7.7.92).

 

Ο Καθηγητής-Διευθυντής του Νσσοκομείου εποπτεύει και συντονίζει όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και συμμετέχει στα Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτικό μέλος και ως Εισηγητής της Ημερησίας Διατάξεως.

 

Για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι τη θέση του “Καθηγητού-Διευθυντού” κατέλαβαν κατά σειρά και από της ιδρύσεως του Νοσοκομείου οι εξής:    

* Καθηγητής Γ-Θ. Φωτεινός, 1910-1946    

* Καθηγητής Π-Β. Φωτεινός, 1950-1966    

* Καθηγητής Ι. Καπετανάκης, 1968-1980    

* Καθηγητής Ι.Δ. Στρατηγός 1981-1996    

* Καθηγητής Α. Βαρελτζϊδης, 1996-1998    

* Καθηγητής Α. Κατσάμπας, 1998-2011

* Καθηγήτρια Χριστίνα Αντωνίου 2011-2017

* Καθηγητής Δημήτριος Ρηγόπουλος 2017-σήμερα

 

Η αποστολή του Νοσοκομείου ήταν η εξυπηρέτηση των ασθενών με αφροδίσια νοσήματα. Με την πάροδο του χρόνου όμως η λειτουργική σκοπιμότητα του Νοσοκομείου άλλαξε και από καθαρά Αφροδισιολογική Κλινική το 1910, έχει μεταβληθεί σε μια δυναμική, σύγχρονη Δερματολογική μονάδα με διεθνή αναγνώριση και μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινό. Για παράδειγμα:    

 

* Το 1910 εξετάσθηκαν 1.156 ασθενείς. 'Επασχαν από Σύφιλη 560 (49%).    

* Το 1912 εξετάαθηκαν 2.313 ασθενείς. 'Επασχαν από Σύφιλη 1.004 (47,7%)    

* Το 1984 εξετάσθηκαν 92.140 ασθενείς. Επασχαν από Σύφιλη 804 (0,8%).    

* Το 1995 εξετάσ0ηκαν 68.748 ασθενείς. 'Επασχαν από Σύφιλη 19 (0,03%).    

* Το 1996 εξετάσθηκαν 72.907 ασθενείς. 'Επασχαν από Σύφιλη 27 (0,037%).

 

Για τα έτη 1910 και 1912 το υπόλοιπο ποσοστό αναφέρεται σε διάφορα άλλα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και ελάχιστα δερματικά. Για τα έτη 1995 και 1996, όμως, το 95% των προσερχομένων ασθενών αναφέρεται σε δερματικά νοσήματα και μόνον το 5% σε πιθανά ή διαπιστωμένα μετά από εργαστηριακό έλεγχο Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.

 

Σήμερα (1996), το Νοσοκομείο διαθέτει 136 κλίνες κατανεμημένες σε 3 Τμήματα (Κλινικές) με ξεχωριστή δομή και λειτουργία. Έμφαση έχει δοθεί στη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων (10 Μονάδες) με σκοπό την εξυπηρέτηση των προσερχομένων για εξέταση. Εισαγωγή ασθενών γίνεται αν υπάρχει ανάγκη νοσηλείας σύμφωνα με την κρίση των γιατρών.

 

Ικανός αριθμός Παρακλινικών Υποστηρικτικών Μονάδων και Εργαστηρίων, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διαχρονική εξέλιξη του Νοσοκομείου και τα οποία λειτουργούν εναρμονιζόμενα με τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις, συμβάλλουν στην ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

 

Η λειτουργία των Τμημάτων (Κλινικών) και των Μονάδων και Εργαστηρίων διέπεται από τους κανονισμούς του Νόμου 1347/83 ΕΣΥ με τη θέσπιση και λειτουργία δύο Τομέων (Παθολογικού και Εργαστηριακού) και της Επιστημονικής Επιτροπής, οι αποφάσεις της οποίας εγκρίνονται ή όχι απο την “Εφορεία ταυ Νοσοκομείου” (Διοικητικό Συμβούλιο).

 

 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή σύμφωνα με τον Νόμο είναι θεσμοθετημένο αιρετό όργανο και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου επί ορισμένων επιστημονικών και λειτουργικών θεμάτων.