Διοικητική Υπηρεσία

Τμήματα

  

         Προσωπικού

         Γραμματείας

         Οικονομικού

         Διατροφής

         Γραμματεία Εξωτ. Ιατρείων

         Κοινωνικής Υπηρεσίας

         Πληροφορικής – Οργάνωσης

         Παραϊατρικών Επαγγελμάτων

         Αυτοτελές Γραφείο Ιματισμού

         Αυτοτελές Γραφείο Επιστασίας

         Μουσείο – Βιβλιοθήκη

         Ιερός Ναός