Η Αποστολή Μας

 

Αποστολή και Ρόλος του Νοσοκομείου  

 

α) Η προαγωγή της υγείας του δέρματος με παροχή υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

β) Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας του δέρματος. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.

 

γ) Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών καθώς και  εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας.

 

δ) Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.